Chính sách bảo mật

Công ty Fuji Construction and Engineering Corporation. (sau đây gọi là "Công ty chúng tôi") cho rằng trách nhiệm xã hội của chúng tôi là bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng. Công ty chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách sau.

[Mục đích sử dụng thông tin cá nhân]

Khi tiến hành thi công, Công ty chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cần thiết cho công việc xây dựng. Ngoài ra, để xác nhận tiến độ và chi tiết thi công, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng điền thông tin cá nhân, nhưng khi xử lý thông tin, chúng tôi sẽ giới hạn phạm vi sử dụng và quản lý nó một cách phù hợp với sự cân nhắc thích đáng.

[Quản lý thông tin cá nhân]

Để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, tổn hại, v.v. thông tin cá nhân dưới sự quản lý của Công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và quản lý nó một cách thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ làm rõ các quy tắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, thông báo cho tất cả nhân viên và yêu cầu các đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ của chúng tôi xử lý một cách thích hợp.

[Tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba]

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ các trường hợp được nêu trong mục đích sử dụng ở đoạn trên hoặc trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.

  • Khi có sự đồng ý của khách hàng
  • Khi yêu cầu tiết lộ/cung cấp dựa trên luật pháp
  • Khi cần thiết làm như vậy để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của khách hàng mà khi đó rất khó để thực hiện việc nhận sự đồng ý từ khách hàng
  • Khi đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em mà khi đó rất khó để thực hiện việc nhận sự đồng ý từ khách hàng
  • Khi cần hợp tác với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương, v.v. để thực hiện các công việc công cộng
  • Khi ủy thác nghiệp vụ một công ty đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin

[Về liên hệ thắc mắc]

Nếu khách hàng muốn xác nhận thông tin cá nhân của mình hoặc nếu có sai sót hoặc thay đổi thông tin cá nhân, vui lòng gửi yêu cầu đến bộ phận phụ trách bên dưới bằng văn bản, sử dụng mẫu liên hệ hoặc qua điện thoại.

Sau khi xác nhận danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ sửa hoặc xóa thông tin trong phạm vi cần thiết nếu có bất kỳ sai lệch nào trong thực tế. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách bên dưới nếu quý khách muốn ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân.

[Thông tin liên hệ]

Phòng Tổng vụ, Công ty Fuji Construction and Engineering Corporation.
Địa chỉ: 893-1, Kanasugicho, Funabashi-shi, Chiba-ken
Điện thoại: 047-438-2511 Fax: 047-438-2517
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại phía trên hoặc qua biểu mẫu liên hệ.